Havarijní pojištění

iStock_000010084469XSmall

Havarijní pojištění poskytuje vlastníkovi, držiteli vozidla, pojistnou ochranu pro případ vzniku pojistné události, tj. havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí, eventuálně i vandalismu.

víceméně

FAQ

 • Jaká pojistná nebezpečí mohu eliminovat pomocí havarijního pojištění?
  Havarijní pojištění poskytuje vlastníkovi, držiteli vozidla, pojistnou ochranu pro případ vzniku pojistné události, tj. havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí, eventuálně i vandalismu.

 • Co je „havárie“?
  Havárií se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.).

 • Co je „živelní událost“?
  Živelní událostí se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodilým působením živlů (požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, povodní nebo záplavou, krupobitím, zemětřesením atd.).

 • Co je „odcizení“?
  Odcizením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci nebo její části způsobem, při kterém pachatel prokázaně překonal překážky.

 • Co je „pohřešování“?
  Pohřešováním se rozumí stav, kdy pojistník, pojištěný či oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s pojištěnou věcí nebo její částí disponovat.

 • Co je „vandalismus“?
  Vandalismem se rozumí škoda způsobená zásahem cizí osoby.

 • Jaká doplňková pojištění si mohu sjednat k základnímu havarijnímu pojištění?
  K základnímu pojištění lze sjednat tato doplňková pojištění: Pojištění skel (pojištění se sjednává pro případ havárie, živelní události); Pojištění zavazadel (pojištěný si stanoví limit plnění); Úrazové pojištění osob (pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný utrpí při provozu vozidla); Pojištění asistence pro případ havárie či poruchy.

 • Co se rozumí spoluúčastí?
  Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčastí, kterou se rozumí částka dohodnutá mezi pojištěným a pojišťovnou v pojistné smlouvě, která se odečítá z plnění pojišťovny při každé pojistné události.

 • Mohu kdykoli změnit pojišťovnu havarijního pojištění?

  Změnit pojišťovnu nelze kdykoliv, ale jen v určitých situacích. Havarijní pojištění je obvykle sjednáno na dobu neurčitou a pojistným obdobím je zpravidla jeden rok, nezávisle na zvolené frekvenci splátek (roční, pololetní nebo čtvrtletní). Pojistné období je vždy automaticky prodlužováno o rok od data počátku platnosti uvedeného na pojistné smlouvě. Pokud je tedy počátek Vaší pojistné smlouvy např. 16.7.2020, pojistné období končí vždy k 15.7.2021, 15.7.2022, atd.

  Ukončit smlouvu je možné pouze na základě zaslané výpovědi havarijního pojištění. Výpověď je nutné vlastnoručně podepsat a zaslat na korespondenční adresu pojišťovny.

  Smlouvu pojišťovně ale nemůžete vypovědět jen tak, ze dne na den, ale máte následující možnosti:

  Výpověď na konci pojistného období

  Pokud chcete změnit pojišťovnu, například z důvodu lepší cenové nabídky, zašlete výpověď Vaší stávající pojišťovně co nejdříve. Ze zákona musí být tato výpověď pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Smlouvu tak ukončíte k datu konce pojistného období.

  Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

  Pokud nejste s nově uzavřeným pojištěním spokojeni, můžete smlouvu vypovědět a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného. Smlouva končí 8 dní po doručení vaší výpovědi.

  Výpověď do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události

  Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného. Smlouva končí 1 měsíc od doručení vaší výpovědi.

  Výpověď z důvodu navýšení pojistného

  Pokud pojišťovna navýší pojistné na další období, můžete pojistnou smlouvu vypovědět do jednoho měsíce od oznámení o jeho výši. Smlouva končí k datu konce pojistného období.

  Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla

  Pokud dojde ke změně vlastníka vozidla, zašlete pojišťovně kopii kupní smlouvy a výpověď. Smlouva končí ke dni doručení výpovědi a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

  Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

  Pojistnou smlouvu lze ukončit dočasným odhlášením vozidla, které provedete odevzdáním registračních značek na dopravním inspektorátu. Vozidlo lze takto odhlásit na 0 - 365 dní a můžete ho opět kdykoliv přihlásit. Pojišťovně spolu s výpovědí pojistné smlouvy je ale nutno doložit kopii velkého technického průkazu, v němž je změna zaznamenána (v části „úřední záznamy“). Pojistná smlouva končí ke dni vyřazení vozidla z evidence a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

  Výpověď dohodou

  Potřebujete souhlas pojišťovny. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání apod. Pojistná smlouva končí ke dni dohody obou stran a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

  Prostým nezaplacením pojistného žádnou pojistnou smlouvu korektně ukončit nelze! Obraťte se proto na nás a my Vám s jejím ukončením rádi pomůžeme.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru